Scheepvaartbericht: aanvullende maatregelen wegens evenement Sail Den Helder/Marinedagen

Namens Ministerie van Defensie - Beheersgebied Rijkshavenmeester Den Helder het volgende bericht rondom evenement Sail Den Helder / Marinedagen 2017, van donderdag 22 tot en met zondag 25 juni 2017;

Algemeen
De Rijkshavenmeester van Den Helder, tevens Hoofd Maritieme Ondersteuning van het Commando Zeestrijdkrachten, in zijn hoedanigheid als bevoegde autoriteit op grond van de Scheepvaartverkeerswet, maakt bekend dat:

In de periode van 22 tot en met 25 juni 2017 het gecombineerde evenement SAIL Den Helder / Marinedagen 2017 wordt gehouden. Vanwege dit evenement, worden aanvullende maatregelen van kracht. De bevoegde autoriteit acht het noodzakelijk om ter verhoging van de veiligheid en vlotte doorvaart van de scheepvaart in het gebied nadere regels te stellen en daartoe de hieronder opgenomen verkeersbesluiten te nemen.

Het evenementengebied binnen het nautische beheersgebied van de Rijkshavenmeester Den Helder ligt tussen de Rede van Den Helder en de Koopvaardersschutsluis. De verkeersbesluiten en aanwijzingen gelden vanaf donderdag 22 juni 12.00 tot en met zondag 25 juni 18.00 lokale tijd.

Verkeersbesluiten
1. Het is verboden ligplaats te nemen in de volgende scheepvaartwegen:
-De voor de scheepvaart doorgaande route Marinehaven Willemsoord, met uitzondering van de aan die route gelegen jachthaven van de Koninklijke Marine Jachtclub (R.M.J.C.);
-Het Nieuwe Diep.

Ter waarborging van de bruikbaarheid van de scheepvaartweg en ter verzekering van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer is het verboden ligplaats te nemen in deze scheepvaartwegen.

Meren in dit gebied is vanaf genoemde datum alleen toegestaan na daartoe verkregen toestemming van Port of Den Helder, via telefoonnummer (0223) 613 955, dan wel via marifoonkanaal VHF 14.

Dit verbod zal aan de scheepvaart kenbaar worden gemaakt door aan beide zijden van de vaarweg verkeerstekens te plaatsen van het model A.5 als genoemd in Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement;

2. Maximale vaarsnelheid
De maximale vaarsnelheid op de vaarweg tussen de havenhoofden en de Koopvaardersschutsluis wordt 6 km/u (i.p.v. 10 km/u). Deze verplichting zal aan de scheepvaart kenbaar worden gemaakt door aan beide zijden van de vaarweg verkeerstekens te plaatsen van het model B.6 als genoemd in Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement;

3. Verplichting houden stuurboordzijde vaarwater
Ter verzekering van het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer is het voor de scheepvaart verplicht om de stuurboordszijde van het vaarwater te houden op de vaarwegen Rijkszeehaven het Nieuwe Diep en de Marinehaven Willemsoord zoals genoemd in artikel 2 van het Vaststellingsbesluit BPR in het beheersgebied Den Helder, aangegeven door het bekendstellen van dit besluit en door plaatsing van verkeerstekens van het model B.3.b als genoemd in de Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement. Dit gebod zal aan de scheepvaart visueel kenbaar gemaakt worden door genoemde verkeerstekens aan beide zijden van de vaarweg te plaatsen nabij de Koopvaardersschutsluis voor de scheepvaart welke vanuit die sluis de Rijkszeehaven het Nieuwe Diep opvaart en voor de scheepvaart komende vanuit de Waddenzee nabij de haveningang;

4. Toestemming bevaren gedeelte Marinehaven tussen steiger 9 en 16
In verband met het bezichtigen van deelnemende Sail-vaartuïgen, wordt bij hoge uitzondering toestemming verleend aan vaarweggebruikers om een gedeelte van de Marinehaven Willemsoord te bevaren tussen steiger 9 en 16. Middels dit Verkeersbesluit wordt het voor doorvaart verboden gebied in de Marinehaven Willemsoord aangegeven door boeien met als topteken het verkeersteken van het model A.1 als genoemd in de Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Binnen dit gebied blijft artikel 13.02 onverminderd van kracht en dient het verbod te worden gehandhaafd cf. BPR artikelen 13.02 cq. 5.01 lid 1. Gedurende het gehele evenement zal voor deelnemende en ondersteunende vaartuigen in voorkomend geval door de bevoegde autoriteit, in deze Verkeerscentrale Den Helder, toestemming worden verleend om af te wijken van het gestelde.

5. Spertijden Vice Admiraal Moormanbrug
Donderdag 22 juni 2017
07.00-08.10
09.00-10.30
14.00-15.00
22.30-23.30

Vrijdag 23 juni 2017
07.00-08.10
09.00-10.00
17.30-18.30
22.30-23.30

Zaterdag 24 juni 2017
09.00-10.00
17.30-18.30
22.30-23.30

Zondag 25 juni 2017
09.00-10.00
17.30-18.30

Voor de recreatievaart wordt een bedieningsregime gehanteerd waarbij de recreatievaart verzameld wordt en dat er 1x per uur wordt gedraaid (op het halve uur)

Wettelijke grondslag
Scheepvaartverkeerswet (SVVW) § 1, 2 en artikel 4, 5, 6, 7, 8;
Binnenvaartpolitiereglement (BPR).

Publicatie
Deze verkeersbesluiten en aanwijzingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant via de website www.officielebekendmakingen.nl en als Bericht aan Zeevarenden.

Ondertekening
De Rijkshavenmeester van Den Helder,
Voor deze de Adjunct-Rijkshavenmeester,

A.J. Schuitmaker
Kapitein-luitenant ter zee